فنری دنیس ۴سال ضمانت

642/2/17

فنری دنیس ۴سال ضمانت

تشک فنری دنیس: پارچه ژاکاردبافت* لایه پلی استرضدحساسیت* لایه ترموباند* موکت ترموفلت سنگین *فوم پلی اتیلن فشرده1cmدوطرف* اسفنج 20ویژه 1cmدوطرف*فنربامفتول 2.2mm*قاب فلزی با مفتول4mm* فنربامفتول4mm بصورتMبرای تقویت دیواره ها6عدد*تقویت گوشه هاودیواره ها*ارتفاع تشک24+1cm*تضمین کیفیت 4سال